تور آنلاین روزانه

” ویدئوهای روزانه از نزدیک “

کمتر از 4 ساعت، از دوشیده شدن شیر تا ورود به کارخانه!

کمتر از 4 ساعت، از دوشیده شدن شیر تا ورود به کارخانه!

یک روز با گاوها در دامداری!

یک روز با گاوها در دامداری!

شیر محصولات روزانه از کجا میاد؟

شیر محصولات روزانه از کجا میاد؟

از نزدیک با روزانه

از نزدیک با روزانه

موندگاری تا شیش ماه، بدون مواد نگهدارنده!

موندگاری تا شیش ماه، بدون مواد نگهدارنده!

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت

تولید پنیر

تولید پنیر

تولید شیر

تولید شیر

محصولات روزانه